Mät radon enkelt med radonmätare

Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer. Sönderfallsprodukterna av radon kallas för radondöttrar – och det är dessa som kan vara farliga för din hälsa.

Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Det är enbart genom att göra en radon-mätning.se som du kan ta reda på vad du har för radonvärde i ditt hem. Du kan enkelt köpa radonmätare via Radon-mätning.se.

Hur farligt är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Det är dessa radondöttrar som är farliga för dig.

Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer, så var försiktig och se till att du har koll på ditt radonvärde hemma!

Det enda sättet att upptäcka radon är genom en radonmätning. Strål­säker­hets­myndig­heten har tagit fram metodbeskrivningar för hur företag och du som privatperson kan göra radonmätningar i bostäder.

Vad är gränsvärden för radon?

WHO presenterade år 2009 en rekommenderad referensnivå (national reference level), 100 Bq/m3, för radon i bostäder. Rekommendationen säger också att där detta inte är möjligt bör den valda nivån inte överstiga 300 Bq/m3.

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m3, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler. I föreskrifter från Arbetsmiljöverket anges gränsvärdet för arbetsplatser på ett nytt sätt sedan 2012, där arbetstagarens summerade exponering ska bedömas.

Vem är ansvarig för att mäta radon?

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i din bostad är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Om radonhalten ligger över referensnivån i din bostad bör du vidta åtgärder för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

Din fastighetsägare är ansvarig för att du eller någon annan gör mätningar och att åtgärder vid behov vidtas. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har det operativa tillsynsansvaret. För din egen trygghet kan du göra en radonmätning själv.

Hur mäter du radon?

Du kan enkelt beställa radonmätare via flera ackrediterade hemsidor. Det är ofta gratis att beställa mätdosor. Processen går till så att du följer anvisningarna om hur du sätter upp mätinstrumentet. Därefter låter du mätningen pågå under 2-3 månader. Du måste mäta i minst två månader, under eldningsperioden som pågår mellan 1 oktober – 30 april. Under tiden använder du huset som vanligt.

När mätningsperioden är över skickar du mätdosan tillsammans med protokollet till organisationen varifrån du beställde mätdosan. Resultatet kommer till din brevlåda inom ett par veckor.

Hur ofta ska du mäta?

Radonhalten i din bostad bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum.

Vi rekommenderar att du gör en ny mätning om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen. Även om du har gjort en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden bör du göra en ny mätning.

admin